Oferujemy usługi geoinżynieryjne, geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne dla:

- budownictwa kubaturowego – małogabarytowe i wielkogabarytowe,

- budownictwa hydrotechnicznego – wały przeciwpowodziowe, zapory ziemne itp.,

- budownictwa liniowego – kolejowego i drogowego,

- budownictwa obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów, przepustów itp.,

- dokumentowania geologiczno-inżynierskiego złóż,

- obsługi i konsultacji geologicznych i geotechnicznych dla realizowanych inwestycji.


W profil naszej oferty wchodzą opracowania i badania z zakresu:

Projektowanie i dokumentowanie robót geologicznych z zakresu:

- geologii-inżynierskiej,

- hydrogeologii.

Opracowania geotechnicznych warunków posadowienia:

- opinii geotechnicznych,

- dokumentacja badań podłoża gruntowego,

- projektów geotechnicznych,

- wykonanie specjalistycznych badań geotechnicznych,

- obliczenia stateczność skarp i zboczy, nośności podłoża, wraz z metodyką zabezpieczeń,

- obsługa laboratoryjna budów w zakresie badań terenowych dla określenia nośności podłoży gruntowych, betonowych i z mas bitumicznych.

Badania terenowe:

- wiercenia mało średnicowe metodą ręczną, mechaniczno-obrotową i udarową,

- sondowania dynamiczne DPL, DPH, DPSH, SLVT, CPT,

- badania ugięciomierzem belkowy Benkelamana,

- badania nośności podłoży budowlanych przy pomocy płyt dynamicznych VSD /GPS i statycznych VSS,

- pobieranie i badania próbek materiałów budowlanych i nawierzchni rdzeniówkami wiertniczymi średnicy 110 mm, 160mm i 200mm,

- wykonywanie badań cech fizycznych, parametrów mechanicznych i wytrzymałościowych z pobranych i wbudowywanych materiałów.